ایجاد بانک اطلاعات دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان اصفهان
ایجاد بانک اطلاعات دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان اصفهان 100
اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/10/07
1393/03/05
واحد پژوهش اتاق و کمیسیون پژوهش

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی

جمع آوری عناوین پژوهشی انجام شده در استان به منظور جلوگیری از موازی کاری و تکرار.

هم اکنون این عناوین در سایت اتاق درج شده است و قابل جستجو می باشد
بازگشت به لیست پروژه ها