آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
آرشیو Print RSS
 
 لیست پروژه ها
تاریخ پایان پروژه :
تاریخ شروع پروژه :
عنوان پروژه :
دسته بندی پروژه :
مدیر پروژه :
مشاور پروژه :
ناظر پروژه :
برنامه راهبردي توسعه صادرات غیرنفتى استان اصفهان با رویکرد انتخاب بازار هدف و استراتژی بازاریابی در
يکشنبه بیست و ششم فروردين 1397
بررسي و مطالعه تطبيقي بودجه مصوب 1395 و ارائه راهكارهاي بهينه براي بهبود كسب وكار براي بودجه 1396 با
يکشنبه بیست و ششم فروردين 1397
الزامات و پیشنهادات کاربردی مستند بر توانمندی های بخش خصوصی و دولتی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
طرح جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات اختصاصی صنایع استان اصفهان
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
مسأله شناسی فرهنگ کار و کار گروهی
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
پروژه چرخش مغزها
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
ایجاد بانک اطلاعات دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان اصفهان
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
آسیب شناسی ایجاد مشاغل خانگی در استان اصفهان
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر فعالیت های صنعتی کشور
شنبه بیستم دي 1393
بررسی تأثیر تحریم های مالی بین المللی، یک جانبه و چند جانبه بر روی تأمین مالی فعالیت های تجاری و سرم
شنبه بیستم دي 1393