بررسی تأثیر تحریم های مالی بین المللی، یک جانبه و چند جانبه بر روی تأمین مالی فعالیت های تجاری و سرم
بررسی تأثیر تحریم های مالی بین المللی، یک جانبه و چند جانبه بر روی تأمین مالی فعالیت های تجاری و سرم 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/06/20
1392/12/25
واحد پژوهش و دکتر غیاثوند

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی

بررسی تاثیر مستقیم تحریم های اقتصادی تحمیلی در بخش تأمین مالی و سرمایه گذاری و احصای شاخص های قابل سنجش آثار مستقیم تحریم های مالی

بررسی و شناسایی تاثیر غیر مستقیم تحریم های اقتصادی تحمیلی در بخش تامین مالی و سرمایه گذاری و احصای شاخص های قابل سنجش آثار غیر مستقیم تحریم های مالی

شناسایی الگوهای عکس العمل ممکن بنگاه ها برای مقابله و دورزدن تحریم های اقتصادی تحمیلی در بخش تامین مالی و سرمایه گذاری

شناسایی و احصاء شیوه های تامین مالی (سرمایه در گردش، توسعه فعالیت، و سرمایه گذاری جدید) بازار پول و بازار سرمایهتنظیم و تحلیل ماتریس«تاثیر تحریم- الگوی عکس العمل بنگاه ها» در شناسایی ظرفیت های کاهش آثار تحریم های مالی
بازگشت به لیست پروژه ها