امکان سنجی سرمایه گذاری در استان اصفهان; فرصت ها و چالشها(ارزیابی مزیت ها و تعیین اولویت ها)
امکان سنجی سرمایه گذاری در استان اصفهان; فرصت ها و چالشها(ارزیابی مزیت ها و تعیین اولویت ها) 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1391/09/01
1392/04/29
واحد کمیسیون ها، کمیسیون صنعت

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی
در این طرح خلاصه تحقیقات موردی در خصوص سرمایه گذاری های انجام شده در استان اصفهان آورده شده است.
بازگشت به لیست پروژه ها