برنامه راهبردي توسعه صادرات غیرنفتى استان اصفهان با رویکرد انتخاب بازار هدف و استراتژی بازاریابی در
برنامه راهبردي توسعه صادرات غیرنفتى استان اصفهان با رویکرد انتخاب بازار هدف و استراتژی بازاریابی در 100
کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 1395/11/01
احمد رضا شکرچی زاده 1396/12/16
کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان بلی
هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی مزیتهای رقابتی استان اصفهان، شناسایی بازارهای هدف آنها و ارائه بهترین استراتژیها برای ورود به بازارهای هدف این کالاها می باشد. جامعه آماری پژوهش داده های سری زمانی دسته دوم از سازمانهای معتبر داخلی و خارجی از سال 2000 تا 2016 است.برای تعیین محصولات مناسب برای صادرات از شاخص مزیت نسبی صادراتی استفاده می گردد.برای وزن دهی به شاخص های اولویت بندی بازارهای بالقوه برای هر کالا از تحلیل GLM استفاده شده و با تکنیک تاپسیس بازارها اولویت بندی می شوند.منابع داده ها از گمرگ اصفهان و داده های جهانی از سایت Trademap گرفته شده است.  پروژه طی 4 فاز(1-شناسایی محصولاتی که از مزیت رقابتی در استان برخوردارند.2-شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی 3- اولویت بندی بازارها بر اساس کالا. 4- ارائه استراتژی های ورود و تداوم حضور در بازارهای جهانی بر اساس بازار هدف و نوع کالا) انجام شده است. نتایج بازارهای با القوه صادراتی مزیتهای استان اصفهان را مشخص و استراتژیهای ورود به آنها را مشخص می کند.

*** فایل کامل پروژه "برنامه راهبردي توسعه صادرات غیرنفتى استان اصفهان با رویکرد انتخاب بازار هدف و استراتژی بازاریابی در مزیتهای رقابتی نسبی" جهت دانلود***
بازگشت به لیست پروژه ها