الزامات و پیشنهادات کاربردی مستند بر توانمندی های بخش خصوصی و دولتی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
الزامات و پیشنهادات کاربردی مستند بر توانمندی های بخش خصوصی و دولتی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 100
اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان 1393/10/21
1394/02/30

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی

بازگشت به لیست پروژه ها