بررسي و مطالعه تطبيقي بودجه مصوب 1395 و ارائه راهكارهاي بهينه براي بهبود كسب وكار براي بودجه 1396 با
بررسي و مطالعه تطبيقي بودجه مصوب 1395 و ارائه راهكارهاي بهينه براي بهبود كسب وكار براي بودجه 1396 با 100
کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 1395/08/15
همایون رنجبر 1396/03/17
کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان بلی
دولت ها برای انجام وظایف قانونی خود نیازمند برنامه ریزی جهت تأمین منابع مالی و نحوه خرج آن می باشند که در بودجه های سالانه به این مهم پرداخته می شود. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه و به لحاظ نقش دولت ها در ایجاد زیر ساخت ها و فراهم نمودن بسترهای سرمایه گذاری و رشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بخصوص کشوری مانند ایران که منابع طبیعی مانند نفت و گاز در اختیار دولت ها بوده و بخش مهمی از درآمدهای دولت ها در جمهوری اسلامی ایران از طریق این منبع بدست می آید و در بودجه دولت وارد می شود. لذا انتظار بر این است که سرمایه گذاری های زیر بنایی برای ایجاد زیر ساخت ها در کشور و بالطبع هر استان توسط دولت انجام گردد. بدین منظور هدف این مطالعه تأثیر بودجه های اختصاص یافته دولت در استان اصفهان بر مولفه های کسب و کار در استان و اثر آن بر اشتغال زایی آن در استان اصفهان می باشد. برای رسیدن به هدف، ابتدا مولفه های کسب و کار تعریف و داده های سری زمانی آن برای استان اصفهان و آمارهای مربوط به فصل های مختلف بودجه ای که به استان اصفهان اختصاص یافته بود به صورت سری زمانی جمع آوری گردید. در مرحله بعد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون های چندگانه گام به گام، الگوهای تصحیح خطای برداری و روش تحلیل مسیر، ارتباط بین اقلام بودجه ای مانند: اعتبارات تملک دارایی و سایر اقلام با شاخص ها و مولفه های کسب وکار استخراج گردید. درپایان اثرهای تک تک فصول بودجه ای با مولفه های یازده گانه کسب و کار و در نهایت با مولفه کلی کسب و کار استان اصفهان تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که اختصاص بیشتر هر یک میلیارد ریال درفصل بودجه ای صنعت و معدن، باعث بهبود در مولفه کسب وکار به میزان 71 صدم درصد خواهد شد که بیشترین میزان تأثیرگذاری را نشان می دهد. اثر فوق در بودجه بازرگانی اختصاص یافته به استان در مرتبه دوم قرار داشته و به میزان 64 صدم درصد می باشد. فصل های بودجه ای مسکن، عمران شهری، حمل و نقل، کشاورزی، آب و محیط زیست  نیز تجزیه و تحلیل گردید که نتایج آنها نشان داد در رده های بعدی قرار دارند.
 
بازگشت به لیست پروژه ها