مسأله شناسی فرهنگ کار و کار گروهی
مسأله شناسی فرهنگ کار و کار گروهی 100
اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان 1393/07/29
1394/02/30
واحد پژوهش اتاق و کمیسیون آموزش

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی

بازگشت به لیست پروژه ها