پروژه چرخش مغزها
پروژه چرخش مغزها 100
اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/09/16
1393/02/25
کمیسون پژوهش

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی
تهیه و تولید فیلم ویدئویی از توانمندی های فنی و تکنولوژی و ابداعات و اختراعات تجاری سازی شده و  انتشار آن در فضای مجازی
بازگشت به لیست پروژه ها