آسیب شناسی ایجاد مشاغل خانگی در استان اصفهان
آسیب شناسی ایجاد مشاغل خانگی در استان اصفهان 100
اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/07/30
1393/02/01
واحد پژوهش اتاق و کمیسیون بانوان

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع, معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی

شناسایی مشاغل خانگی در اصفهان

استخراج و شناسایی مشکلات مشاغل خانگی

ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع

 ارائه فرم ها و مجوز ها و مدارک لازم جهت ایجاد مشاغل خانگی

معرفی عناوین مشاغل قابل اجرا در منازل و همچنین تعیین سهم مشاغل خانگی از اقتصاد استان و کشور
بازگشت به لیست پروژه ها