بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر فعالیت های صنعتی کشور
بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر فعالیت های صنعتی کشور 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/03/01
1393/01/05
واحد پژوهش

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی
بر اساس اصول مسلم علم اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری حتی در کوتاه مدت به طور حتم تولید را کاهش مي دهد. در عمل طرحی که قرار بود مشکل دهک های پائین جامعه را حل نماید، خود عاملي بر افزایش هرچه بیشتر معضلات این گروه گرديده است. چراکه کاهش تولید، تقاضای نیروی کار را توسط تولیدکنندگان کاهش داده و بنابراین اشتغال کاهش و بیکاری افزایش می یابد. به علت افزون شدن عرضه نیروی کار بر تقاضای نیروی کار، سطح دستمزدها کاهش می یابد که هر دو راه به یک نتیجه منتج می شود و آن چیزی نیست جز کاهش قدرت خرید و افزایش فقر و ... بنابراین باید گفت طرحی با این همه خوبی در عمل ممکن است به موفقیت دلخواه نرسیده و وضع از این هم که هست، بدتر شود. بنابراین باید هرچه بیشتر بر روی تک تک بخش های این طرح بسیار مهم و اساسی که بر تمامی مردم ایران موثر خواهد بود، تحقیق و برررسی دقیق انجام گیرد.
بازگشت به لیست پروژه ها