الزام خصوصی سازی در تحقق رشد اقتصادی
الزام خصوصی سازی در تحقق رشد اقتصادی 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/05/05
1392/12/01
واحد پژوهش و کمیسیون تجارت

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی

می توان بهبود فضای کسب و کار را اساسی‏ترین راه حل مشکلات بیان شده در این پژوهش دانست. بهبود فضای کسب و کار از طریق مکانیزم‏ها و شاخص‏های عنوان شده، می‏تواند بر افزایش سرمایه‏گذاری، کم شدن هزینه‏های تولید و کاهش فساد موثر واقع شود. کم شدن هزینه‏های تولید و فساد اداری، می‏تواند ریسک سرمایه‏گذاری را برای بخش خصوصی کاهش دهد. در این‏صورت بخش خصوصی با احساس امنیت بیشتر، رغبت بیشتری برای سرمایه‏گذاری در تولید به جای روی آوردن به واسطه‏گری خواهد داشت.

«لذا مقرر نمایید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت، زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه نیروها و سرمایه‏های ملی فراهم نماید. اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروه‏های خاص، تشویق عموم به سرمایه‏گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است.»


بازگشت به لیست پروژه ها