بررسی و تدوین شاخص های رقابت پذیری در حوزه ict در جهت توسعه کشور
بررسی و تدوین شاخص های رقابت پذیری در حوزه ict در جهت توسعه کشور 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/05/02
1392/12/26
واحد پژوهش اتاق و کمیسیون تجارت

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی

نتایج این پژوهش رتبه بندي صنايع منتخب  استان براي رقابت پذيري مبتني بر شاخص هاي فناوري اطلاعات به ترتيب صنعت پتروشيمي، محصولات فلزي و فولاد ، دستگاه هاي برقي ، صنعت فني و مهندسي وصنعت دارو در جايگاه اول تا پنجم بوده است كه اين نشا ندهنده وضعيت برتر اين صنايع از نظر رقابت پذيري و سايرشاخص هاست. اين نتايج مي تواند بيان كننده وضعيت مالي و همچنين جايگاه رقابتي آنها باشد. صنايعي که رتبه هاي پسين را کسب کرده اند در اركان "كارايي نيروي كار" و "پيشرفته بودن بازار هاي مالي" عقب ماندگي معناداري نسبت به سايرصنايع دارند. وضعيت نسبتا مناسب صنايع در ويژگي هايي مانند اندازه بازار مي تواند به بهبود قدرت رقابت پذيري در آينده كمك كند. لذا يكي از اولويت هاي بهبود رقابت پذيري در ايران، توسعه بازارهاي نيروي كار و افزايش كارايي نيروي انساني، افزايش كارآمدي و اعتماد در سيستم مالي و دسترسي به منابع تكنولوژي نوين است كه بايد سرلوحه ي مديران و سياستگزاران بخش هاي مختلف اقتصادي قرار گيرد.


بازگشت به لیست پروژه ها