پتانسیل های سرمایه گذاری در اصفهان
پتانسیل های سرمایه گذاری در اصفهان 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/04/27
1392/08/28
واحد پژوهش

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در استان و معرفی شهرستان ها
بازگشت به لیست پروژه ها