بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد
بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/03/20
1392/09/20
واحد کمیسیون ها و واحد پژوهش اتاق

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی
خروجی این طرح به صورت تئوریک بوده و بیان کننده اینست که در بخش صنعت و معدن از سال 1389 به سال 1390 ارزش افزوده ایجاد شده در بخش های خصوصی و شبه دولتی افزایش یافته است که با توجه به گذار بنگاه های اقتصادی کشور از بخش دولتی به خصوصی تعداد شرکت های شبه دولتی از دیگر بخش ها بیشتر می باشد که باعث افزایش سهم ارزش افزوده ایجاد شده شرکت های این بخش نسبت به شرکت های دیگر نیز شده است.
بازگشت به لیست پروژه ها