طرح جمع آوری اطلاعات اختصاصی صنایع استان
طرح جمع آوری اطلاعات اختصاصی صنایع استان 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1392/03/07
1392/09/05
واحد پژوهش اتاق

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی

نتیجه این طرح اطلاعات آماری مستندی را استخراج نموده از جمله:

تعداد کل واحدهای موجود در فایل دریافتی: 8512

 تعداد پروانه های تطابق داده شده: 5529  

 تعداد واحدهای فاقد مستندات: 2983    

درصد پروانه های تطابق داده شده: 64.96

 درصد واحدهای فاقد مستندات: 35.04

 درصد واحد های فعال:  74.04

درصد واحدهای غیر فعال:  25.96

 متوسط ظرفیت در حال تولید:  48.76
بازگشت به لیست پروژه ها