عارضه یابی عملکرد بهره وری و عوامل داخلی موثر بر آن در واحدهای صنعتی اصفهان
عارضه یابی عملکرد بهره وری و عوامل داخلی موثر بر آن در واحدهای صنعتی اصفهان 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1391/10/30
1392/03/24
واحد پژوهش اتاق و کمیسیون پژوهش

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی
طرح به اتمام نرسیده است.
بازگشت به لیست پروژه ها