تاریخ حرف، صنایع و تجارت در استان اصفهان
تاریخ حرف، صنایع و تجارت در استان اصفهان 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1391/09/26
1392/02/25
هیئت سه نفره از سوی کارفرما(مهندس رناسی، مهندس بیشه و مهندس کسائیان)

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی
مروری بر تاریخ صناعت و تجارت در اصفهان و ذکر حرفی که در طول تاریخ به وجود امده است.طرح به اتمام رسیده است. و در مرحله انتشار است..(6 جلد کتاب از دوران قبل از اسلام تا انقلاب اسلامی)
بازگشت به لیست پروژه ها