تعیین قيمت سوخت وانرژي اوليه وثانويه كشور
تعیین قيمت سوخت وانرژي اوليه وثانويه كشور 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1391/07/19
1392/05/03
واحد پژوهش، کمیته انرژی کمیسیون تجارت

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی
مطالعه حاضر به بررسي قيمت تمام شده حامله اي انرژي اختصاص دارد. بر اين اساس قيمت محصولات پالايشگاهي و برق مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روشهاي حسابداري قيمت تمام شده محصولات براي پالايشگاه و همچنين براي سه نوع نيروگاه محاسبه گرديد. براي محاسبه قيمت تمام شده از آنجا كه توليد برق و محصولات پالايشگاهي دو روند  جداگانه دارد، از دو روش متمايز استفاده گرديده است براي توليد برق مواد اوليه ( ورودي ها) انواع سوخت مي باشد كه بسته به مسايل اقتصادي و يا ملاحظات ديگر با يكديگر جايگزين مي گردد و توليد ( خروجي ) تنها برق مي باشد بنابراين براي محاسبه قيمت تمام شده از روش حسابداري صنعتي استفاده گرديده است. براي محاسبه قيمت تمام شده محصولات پالایشگاهی از آنجا که عمده مواد اولیه نفت خام بوده  اما محصول (خروجی ) طرح دارای تنوع زیادی می باشد از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت[1] ABC استفاده گردیده است.


[1] : Activity Base costing


بازگشت به لیست پروژه ها