بررسی موانع و مشکلات بانوان فعال اقتصادی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب
بررسی موانع و مشکلات بانوان فعال اقتصادی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب 100
اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان 1391/03/17
1391/10/15
کمیسیون بانوان و واحد پژوهش اتاق

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی

با توجه به نقش با اهمیت بانوان در توسعه کشور، اين پژوهش با هدف شناخت موانع و مشکلات پيش روی بانوان فعال در استان اصفهان از ابعاد مختلف و ارائه نيمرخی از وضعيت موجود و با حمایت سازمان صنایع و اتاق بازرگانی در سال 1391 انجام گرفته است تا با شناخت و آگاهی از موانع و مشکلات پیش روی زنان شاغل زمینه لازم برای برنامه‌ریزی در جهت رفع موانع و بهبود وضعیت اشتغال زنان در استان اصفهان اقدام گردد.

یکی از یافته های اصلی پژوهش شناسايي هفت عامل اصلي که به عنوان موانع اصلي اشتغال بانوان بود که به ترتيب اهميت شامل موانع مرتبط با خانواده، موانع مرتبط با عدالت رويه اي، خلاء هاي قانوني و فشار فرهنگي، موانع مرتبط با عدالت توزيعي و تعاملي، موانع مرتبط با ضعف و کمبودهاي بانوان، موانع مرتبط با سلامتي رواني و جسمي بانوان، موانع مرتبط با بي توجهي به بانوان و برخورد به عنوان نيروي درجه دوم و موانع مرتبط با تعويق شروع و توسعه زندگي بودند. در پایان به برخي پيشنهادها و راهکارها بمنظور بکارگيري مؤثر و بهينه و نیز رشد و تعال بانوان فعال اقتصادی استان اصفهان ارائه گردیده است.
بازگشت به لیست پروژه ها