بررسی بازارهای هدف صادراتی استان اصفهان
بررسی بازارهای هدف صادراتی استان اصفهان 100
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان اصفهان 1390/11/08
1392/05/08
واحد پژوهش اتاق

0

 روز و 

00

:

00

:

00

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان اصفهان بلی
در اين راستا اين پژوهش ضمن بررسی وضع موجود استان در زمينه صادرات ،اقدام به بررسي روند صادرات غير نفتي استان  و سهم از  صادرات غير نفتي كل كشور ( 1389 ـ 1379 ) را در دستور كار دارد سپس باشناسائي 20 كشور عمده صادراتي و محاسبه سهم صادرات استان به هر يك از كشور ها به بررسي روند صادرات غير نفتي استان به هريك از كشورهاي شناسائي شده در سالهاي ( 1389 ـ 1379 ) مي پردازد. بعد از آن شناسائي محصولات عمده صادراتي استان به كشورهاي مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين تحقيق با شناسائي كشورهاي صادراتي از دست رفته در اين بازه زماني اطلاعات لازم جمع آوري مي گردد. پس از جمع آوري داده ها وپس از تحليل آن بوسيله مدلهاي معتبر واستاندارد اقتصاد سنجي گزارشي تحليلي شامل شناسایی قابليت ها و مزیت های توليدي و صادراتي استان ،شناسایی مزیت های بازارهای موجود ، بررسی فرصتها، چالش ها و نقاط قوت و ضعف در بازارهای موجود ، شناسایی استعداد تقاضاهای بازار هدف ، اولويت بندي و شناسايي بازارهای هدف ( بازارهای جذاب، بازارهای قابل دسترس، بازارهای جذاب غیر قابل دسترس ) با توجه به شاخص های اقتصادی مؤثر در تصمیم گیری ارايه مي گردد .
بازگشت به لیست پروژه ها