آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
آرشیو Print RSS
 
 لیست پروژه ها > پژوهشی
تاریخ پایان پروژه :
تاریخ شروع پروژه :
عنوان پروژه :
دسته بندی پروژه :
مدیر پروژه :
مشاور پروژه :
ناظر پروژه :
مسأله شناسی فرهنگ کار و کار گروهی
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
پروژه چرخش مغزها
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
ایجاد بانک اطلاعات دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان اصفهان
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
آسیب شناسی ایجاد مشاغل خانگی در استان اصفهان
يکشنبه بیست و یکم دي 1393
بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر فعالیت های صنعتی کشور
شنبه بیستم دي 1393
بررسی تأثیر تحریم های مالی بین المللی، یک جانبه و چند جانبه بر روی تأمین مالی فعالیت های تجاری و سرم
شنبه بیستم دي 1393
الزام خصوصی سازی در تحقق رشد اقتصادی
شنبه بیستم دي 1393
بررسی و تدوین شاخص های رقابت پذیری در حوزه ict در جهت توسعه کشور
شنبه بیستم دي 1393
پتانسیل های سرمایه گذاری در اصفهان
شنبه بیستم دي 1393
بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد
شنبه بیستم دي 1393